Aura - Aurická těla

  

V osobité atmosféře každého člověka je obsaženo velké množství různých vibračních hladin, ve kterých jsou obsaženy všechny vlastnosti charakterizující naše JÁ. Proto je pro každého člověka obsah vibrační energie jiný, jemu vlastní. Lze jej ponížit tím, jak se zhoršuje náš postoj k životu, ale také navýšit uvědoměním a vlastním projevem, který je dán souhrnem pozitivních projevů, produchovněním svého postoje k životu a prostředí.

My sami svou vlastní vibrační energii nemůžeme pocítit měrou, jakou to pociťují druzí okolo nás, neboť v této vibrační hladině žijeme. Naše okolí je tak v podstatě zrcadlem naší osobité atmosféry, naší podstaty, kterým se prezentujeme vnějším projevem, avšak i nevědomým poselstvím našeho mnohdy skrývaného či nechtěného, co se snažíme před svým okolím, na vědomé i nevědomé úrovni skrýt v hlouby svého JÁ.

ÉTERICKÉ TĚLO

Je našemu fyzickému tělu nejblíže, má také nejnižší frekvenci a je vzdálené 2-5 cm od povrchu fyzického těla. Toto pole se vytváří při každé nové inkarnaci a taktéž zaniká během několika dnů po smrti člověka. Toto vyzařování má přímou souvislost se zdravotním stavem, neboť toto vyzařování působí jako přirozená ochrana těla proti vnějším vlivům a také se v této oblasti projeví příznaky nemoci ještě dříve, než se nemoc projeví aktem své působnosti ve fyzickém těle.

EMOCIONÁLNÍ TĚLO

Můžeme si jej představit jako barevné obláčky vzdálené 5-20 cm od povrchu těla. V tomto poli se zobrazují naše pocity, emoce, charakterové vlastnosti a instinkty. Taktéž jsou v něm uloženy všechny naše potlačované či utajované emoce, vědomé i nevědomé obavy, podceňování nebo naopak přeceňování se. Dalo by se říci, že je zrcadlem toho, jak prožíváme své vlastní pocity. Neprožívané citové energie se mohou po delší době či delším uložení v této části aury projevit jako blokády. Proto je velmi důležité uvolňovat energii, neboť nahromaděný hněv se může po čase projevit jako nemoc. Emoční struktury tohoto vibračního pole jsou i předpokladem karmické zátěže při nové inkarnaci.

Tyto naše nechtěné projevy, jako je např. vztek, agresivita, pomluvy a mnoho dalších, jsme schopni mentálním způsobem pouze odvrhnout na okraj našeho emočního těla, jako by uskladnit mimo oblast chtěného projevu. A přesto se však znovu a znovu setkáme s tím, že ony nechtěné projevy se opět po čase vynoří a zamoří negativem atmosféru našich vztahů, ať už se to týká partnerského soužití, pracovních konfliktů, vztahů k dětem nebo rodině. Dalo by se říci, že je to zrcadlo, odrážející právě všechny projevy, které se nám nelíbí na druhých a které i sami odmítáme a přesto se k nám vrací protože to v nás samých ještě je.

MENTÁLNÍ TĚLO

Je vajčitého tvaru a jeho frekvence je vyšší než rozsah frekvencí éterického a emočního těla. Nese všechny naše myšlenkové procesy, jak vědomé tak i podvědomé a částečně i vzorce a procesy myšlení a jednání. V této oblasti jsou obsaženy jak hodnocení, tak i etické a morální představy a dogmata. Do této oblasti též patří vnímání tělesných smyslů.

Nižší frekvence poukazují na racionální myšlení, kterým hodnotíme realitu ve fyzické rovině. Avšak vlivem emočního vibračního pole je vnímání, a tím i chápání zkresleno. Původní obsah mentálního vibračního pole je přijímat a rozumem integrovat univerzální pravdy, které k nám přicházejí z duchovního těla, používat je v situacích ku prospěchu člověka tak, aby řešení dané mentálním přístupem bylo shodné s univerzálními zákonitostmi. A právě poznáním, jenž k nám přichází z duchovní roviny, se projevuje mnohdy také i intuicí, vnuknutím, vyciťováním stavu věcí, jakožto i obrazy či zvuky a jenž jsou mnohdy i v přímém rozporu s naším racionálním myšlením.

SPIRITUÁLNÍ TĚLO

Je pastelovější, zářivě jemná energie v podobě obláčku pestrého světla. Zde se mění malé JÁ a otevírá se pro vývoj svého vyššího JÁ. Je rozděleno na dvě úrovně, úroveň příjmu dole a úroveň dávání nahoře. V momentě kdy si uvědomíme, že je více dávat než brát vstupujeme do vyšší úrovně, ale to pouze v případě pokud tohle to nevnímáme pouze v teoretické rovině poznání, ale skrze vlastní akt počinů ve svém vlastním bytí. Tímto tělem získáváme vnitřní jednotu s ostatním bytím.

KAUZÁLNÍ TĚLO

Má spojení s čakrou na krku. Je to forma dávající energii ostatním tělům a jež do tohoto těla vzrůstají. V tomto poli je potenciál k dalšímu vývoji a taktéž ovlivňuje všechna předešlá těla. Je to tělo karmy! To znamená, že je to vše co si člověk přinesl sebou do oblasti tohoto světa, ale také i to, jež člověk svým působením vytváří zde na Zemi. Záleží jen na nás, co budeme a jak budeme prožívat, neboť sami si totiž tvoříme, co bude.

NEBESKÉ TĚLO

Jeho vyzařování vypadá jako sluneční paprsky a jsou v něm obsaženy všechny jemné barvy. Zde je již překonaný moment mezi zlem a dobrem ve svém vlastním bytí. Je to poznání, jež má souvztažnost k vyšším dimenzím projevu bytí mimo náš svět.

KÉTERICKÉ TĚLO

Můžeme si jej představit jako nitě ze zlatého světla. Je to tělo příčin a následků. Ochraňuje naše všechna předešlá těla. Vše negativní co přichází k člověku, se odrazí do tohoto obalu. Je to v podstatě ochranný obal člověka. Zde je dobré si připomenout: co není v nás, to se nás nedotkne.