ZÁKON KARMICKÉHO PŮSOBENÍ

06.08.2020

JAKÉ MÁME STAVY KARMY

Karma je souhrn záporných informací, které jsou zapsány v naší energoinformační matrici. Tyto negativní informace jsme vytvořili svým vlastním negativním myšlením, jedná se o postoje vzniklé v minulosti a současnosti. A řídí se zákonem příčiny a následku. V každé chvíli našeho bytí obohacujeme naší karmu myšlenkami, slovy a činy. Čisté a nezaujaté myšlenky na ni mají příznivý vliv, negativní nám naopak přinášejí těžkosti. Naše minulé životy se v ní také projevují a způsobují nám špatné věci dodnes, dobré činy způsobují zase jen dobré! Tím na jedné straně vzniká vyrovnaná spravedlnost, na druhé straně se ale " stejné léčí stejným " . Pokud člověk někoho v minulém životě okradl, stane se v tom současném obětí loupeže. Jen tak dokáže skutečně pochopit, jak bezradně a beznadějně se cítí okradený člověk. Také to, ale znamená, že se bude potýkat se stále stejnými problémy, schématy a událostmi, dokud si je neuvědomí a nepokusí se je vyřešit.

Nepříjemné záležitosti většinou nechceme řešit, a tak je pouze odsuneme stranou. Pokud se ovšem ohlédneme a zamyslíme se nad tím co jsme způsobili, zjistíme, že ve chvíli,kdy jsme nevyřešili jeden problém, máme další dva. A teprve když nás okolnosti přinutí pokusit se o řešení vzniklých potíží, začneme být kreativní. Zamyslíme se nad kořeny svých problémů, promyslíme si, jak se k nim nejlépe postavit a změníme jistým způsobem své chování. Proto například pokud jsme nemocní, neměli bychom se ptát jenom na momentální příčinu choroby, ale snažit se najít prvopočátek celého problému. Nemoc totiž většinou následuje až po zážitku, při kterém se člověk musí vyrovnat s doposud nepoznanými emocemi, přijmout je a stát se tak jejich prostřednictvím duševně vyspělejším.

Karma se tedy v našem životě projevuje ve formě špatné životní události např. ztráta zaměstnání, nedostatek financí, nemoc, hádky, spory, závislosti apod. Toto období je pro člověka velice obtížné, ale každý si svoji karmu musí očistit sám, tím způsobem, že si prožije negativní životní situace, přijme je a pochopí, proč právě toto prožívá. Jedině touto formou je možné karmu očistit.

Tři stavy karmy

.... karmu dělíme na tři stavy. První je karma počáteční - tedy bod, ve kterém přicházíme na tento svět, tedy zatíženost z minulých životů, jde o karmu, kterou si sebou přinášíme inkarnačně z minulého života. Druhý bod je karma, kterou si vytváříme v průběhu tohoto života. Třetí je karma - konečný stav - nahromadění energie duše pro další inkarnace.

Co je DHARMA

Dharma je souhrn kladných informací, které jsou zapsány v naší energoinformační matrici. Jsou zde zapsány veškeré dobré skutky, které činíme pro lidstvo. Dharma se tedy v našich životech projevuje kladně a přináší do našich životů radostné okamžiky.

Jak splatit karmu

Jsou dva způsoby jak splatit karmu

* cesta utrpení

* cesta pochopení

Cesta utrpení je fyzické prožití těžkých životních situací na vlastní kůži. Cesta pochopení znamená uvědomění a následné nápravy ve formě očištění karmy - služba druhým, soucit, ohleduplnost, prosby o odpuštění, odpuštění druhým ). Je na každém z nás jakou cestu si kdo zvolí. Karmu si můžeme očistit pouze my sami a neexistuje nikdo, kdo by toto mohl učinit za nás! Druzí lidé nám mohou pouze pomoci zjistit informace o tom, čím jsme byli v minulém životě a jakých zlých nebo dobrých skutků jsme se dopustili ( abychom snadněji pochopili, co máme napravovat ).

Každý člověk si svoje provinění musí hloubkově pochopit sám a uvědomit si, v čem udělal chybu a jak moc komu ublížil. Musí svých činů hluboce litovat a prosit o odpuštění. Také je nutné aby byl člověk plně rozhodnutý, že takovou chybu už nikdy neudělá. Teprve až potom může být část karmy rozpuštěna. Pokud nedojde k pochopení, pak musí nastat utrpení ( neúspěch v osobním životě, ztráta zdraví, ztráta blízkých, ztráta zaměstnání, chudoba apod. ). Skrze utrpení se karma očišťuje. Volba je tedy na každém z nás... jakou cestou se vydáme, tak bude vypadat náš život.

.... karmu dále dělíme do tří skupin

1. Nová karma

Tento druh karmy si průběžně vytváříme svým myšlením a jednáním. Tím jak konáme v tomto životě. Závažnost karmy vytváříme podle toho, nakolik dodržujeme přírodní a vesmírné zákony. Tento druh karmy můžeme tedy ovlivnit.

PŘÍKLADY vytváření Nové karmy: odsuzování lidí, pomlouvání, pohrdání , žárlivost, závist, násilí, pomsta, výsměch, touha po moci, ponižování jiných, vraždy, panovačnost, nadměrná touha po materiálních věcech a penězích, pohrdání lidí, přílišná touha po kariéře, nadhodnocování sama sebe, nespokojenost se sebou, nespokojenost se svým životem, pocity křivdy, strach, negativní emoce, mravní normy, nespokojenost se životem toho druhého, partnerské nevěry, povyšování vlastní dokonalosti, pohrdání nevzdělanými, překračování mravních norem, neplnění karmického úkolu, okrádání druhých, úmyslné lhaní, apod.

2.Skrytá karma - reinkarnační

Jedná se o typ karmy, která pochází z minulosti. I tuto karmu můžeme ještě ovlivnit. Do této kategorie spadá i karma rodová, kterou můžeme metodou odpuštění vyrušit. Pochází z minulých životů a také kódu našeho rodu. Rodová karma kopíruje 9 - 12 generací našeho rodu. Jedná se o rodovou linii - výměna tělních tekutin ( sliny, spermie ) - v tuto chvíli jsme s druhou osobou " rodově " spojeni a přebíráme jeho genetiku.

S kolika partnery jste měli poměr, tolik rodových - ( genetických ) zátěží jste na sebe nabrali. Pokud jste měli poměr s dvaceti partnery, dědíte karmu dvaceti různých rodin, včetně rodokmenu za 12 generací zpátky. V tomto případě je dost pravděpodobné, že Vesmír zabrání tomu, aby bylo počato dítě. Dokážete si představit, jaký chudák by se narodil?! Je všeobecně známo, že k přenosu všech genetických informací slouží tělní tekutiny, uvedeme například sliny. Ve slinách je obsažena Vaše DNA, když při líbání spojíte své sliny se slinami partnera, tak se promíchají a propojí vaše genetické informace. Slinami předáte partnerovi své DNA stejně tak on vám - propojí se dvě genetiky, dvě rodové karmy. pokud k tomuto mezi lidmi dojde, tak se nemohou tvářit, že se to nikdy nestalo, že o tom neexistuje žádný záznam. Tato událost se stala a je vepsaná ve vaší auře a aktivovala další energie ve vesmíru. Všechny události a myšlenky se zapisují do naší aury.

Projevy reinkarnační karmy: podvědomý program sebetýrání, egoismus, tvrdohlavost, záporné emoce, chamtivost, závist, křivda, strach, urážlivost apod.

Projevy Dharmy: radost ze života, láska, přátelství, štědrost, soběstačnost, sebezdokonalení, schopnost odpouštět, řemeslo po rodičích ( rodová dharma ) apod.

3. Zralá karma

Je karma, kterou jsme si v minulosti vytvořili svojí činností. Dále sem také spadají karmické závazky, sliby a přísahy. Tato karma je nevyhnutelná, protože její výběr jsme již udělali a v současné době splácíme svůj dluh. V rámci konkrétního života, člověk může splnit pouze část své karmy. Duchovní síly pak vybírají z každé individuální karmy tu část, která může být splněna a zároveň nasměrují duši do odpovídající země, rodiny, rasy a prostředí , které tvoří nejlepší podmínky pro uskutečnění právě oné konkrétní karmy.

Zápis karmy

Děti si mezi sebou hrají, jedno dítě při hře kopne vědomě psa - zapisuje se boj! Pokud dítě tímto způsobí psovi smrt, následkem kopnutí - zapisuje se smrt! Pokud budete pokřikovat urážky na ležícího bezdomovce - zapíše se opovržení! atd.......